Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Fair Planet.

fair_planet

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
1. Σκοπός της FAIR PLANET, 2. Γενικές αρχές, 3. Κώδικας δεοντολογίας για το προσωπικό, 4. Πολιτική για τις Συγκρούσεις Συμφερόντων, 5. Προβολή και επικοινωνιακή πολιτική, 6. Πρότυπα πρακτικής εξεύρεσης πόρων, 7. Συνδρομές μελών, 8. Συνεργασίες, 9. Διαδικασίες για δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, 10. Διαδικασίες Προμηθειών, 11. Κανονισμός πολιτικής προσωπικού, 12. Εκπαίδευση Μελών, 13. Οργανόγραμμα, 14. Διάρθρωση και οργάνωση της εταιρείας, 15. Πρωτόκολλο οργάνωσης αποστολών.

1. Σκοπός της FAIR PLANET

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, FAIR PLANET, υπηρετεί με κάθε νόμιμο τρόπο την ανάγκη προσφοράς προς τους συνανθρώπους και το κοινωνικό σύνολο στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σκοπός της εταιρείας είναι η ενεργός κινητοποίηση των πολιτών με επιδίωξη :

1) Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας επείγουσας ή αναπτυξιακής, προκειμένου να συντελέσει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, προς άτομα και κοινότητες των χωρών όλου του Κόσμου, που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές κρίσεις και προβλήματα, είτε αυτά προέρχονται από φυσικές καταστροφές είτε από πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.
2) Δράσεις που αποσκοπούν σε πραγματικές ανάγκες του επωφελούμενου πληθυσμού και είναι συμβατές προς τις Διεθνείς Αρχές και Συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, την προώθηση δημοκρατικών θεσμών, την ισότητα των δύο φύλων και την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
3) Προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού ως κοινωνικοπολιτικής παρέμβασης και της ανιδιοτελούς προσφοράς και κοινωνικού έργου στην υπηρεσία του ανθρώπου, χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και πολιτικού καθεστώτος, με πλήρη αποδοχή των αρχών των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
4) Οργάνωση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και τη γενικότερη αναβάθμιση και βελτίωση ζωής του πληθυσμού, περιλαμβανομένων προγραμμάτων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και ανθρωπιστικών κρίσεων (διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, οργάνωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) σαν αποτέλεσμα πολεμικών συγκρούσεων, μετανάστευσης, περιβαλλοντικών συνθηκών, κλπ.
Συγκεκριμένα, οι δράσεις και τα προγράμματα της FAIR PLANET καταρτίζονται δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην καταπολέμηση της φτώχειας και των συνθηκών που τη δημιουργούν και την αναπαραγάγουν, στην παροχή καθαρού νερού, στέγης, εκπαίδευσης για επαγγελματική αποκατάσταση, στον εναρμονισμό των προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην εξάλειψη της μειονεκτικής θέσης των γυναικών, στην μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας, στην προστασία των παιδιών, στην παροχή ή στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας και εκπαίδευσης.

Βασικά κριτήρια των δραστηριοτήτων της FAIR PLANET είναι:

Η ανάγκη επέμβασης ορίζεται κατά προτεραιότητα από την αποδέκτρια Χώρα ( relevance),
H αποτελεσματικότητα (effectiveness),
Η αποδοτικότητα ( efficiency),
Η επίγνωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στην κοινωνικοπολιτική και περιβαλλοντική ζωή των πληθυσμών στόχων (impact),
Η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων (viability).
5) Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε αναπτυγμένες χώρες για την κατάσταση που επικρατεί στις αναπτυσσόμενες χώρες του λεγόμενου «Τρίτου Κόσμου», τόσο αναφορικά προς την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την ανάγκη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας όσο και για την καταπολέμηση της φτώχειας.
6) Ανάπτυξη υποστηρικτικών προγραμμάτων αλλά και δικτύων για τη στήριξη μειονεκτουσών κοινωνικών και πληθυσμιακών ομάδων με ιδιαίτερη προτεραιότητα στις γυναίκες και τα παιδιά.
7) Καλλιέργεια της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς, οργανώσεις και συλλόγους εθνικούς ή Διεθνείς που επιδιώκουν συγγενείς σκοπούς και δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της φτώχειας, της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Κάθε συνεργασία στηρίζεται στη διαφάνεια, και τον αμοιβαίο σεβασμό.
8) Κάθε άλλη παρεμφερής προς τους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα.

2. Γενικές αρχές

Τα μέλη της οργάνωσης είναι άτομα συνειδητοποιημένα ως προς τους στόχους της οργάνωσης, ενστερνίζονται και προασπίζουν τις αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, έχουν κοινωνικές οικολογικές ευαισθησίες, έχουν την διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς και προσεγγίζουν την ανθρωπιστική δράση ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής ζωής.
Η ανθρωπιστική ανάγκη αποτελεί προτεραιότητα.
Το δικαίωμα στη λήψη και στην προσφορά ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας αποτελεί θεμελιώδη ανθρωπιστική αρχή για όλους τους πολίτες όλων των χωρών. Ως μέλη της παγκόσμιας κοινότητας, η FAIR PLANET αναγνωρίζει την υποχρέωση προσφοράς ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας όπου υπάρχει ανάγκη. Η ανεμπόδιστη πρόσβαση στους πληγέντες πληθυσμούς είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Πρωταρχικός στόχος είναι η ενίσχυση των πληγέντων και η αντιμετώπιση των δεινών που έπονται μιας καταστροφής, ανεξάρτητα από τις αιτίες της. Η προσφορά ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας δεν αποτελεί εθνικιστική ή πολιτική πράξη και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως τέτοια.
Η βοήθεια προσφέρεται ανεξάρτητα από τη φυλή, θρήσκευμα ή εθνικότητα των αποδεκτών /-τριών της και χωρίς καμία προκατάληψη.
Οι προτεραιότητες της ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας ιεραρχούνται με μοναδικό κριτήριο την ανάγκη. Όταν είναι εφικτό, εκτιμώνται ενδελεχώς οι ανάγκες και η ετοιμότητα των εγχώριων μηχανισμών να ανταποκριθούν σε αυτές. Το σύνολο των προγραμμάτων της FAIR PLANET διέπεται από την αρχή της αναλογικότητας. Συνεπώς, η παροχή βοήθειας είναι ανάλογη με την καταστροφή που υπέστη η περιοχή.
Η βοήθεια δεν διατίθεται για την προώθηση καμίας πολιτικής ή θρησκευτικής θέσης.
Η ζωή είναι εξίσου πολύτιμη παντού. Η ανθρωπιστική ή αναπτυξιακή βοήθεια διατίθεται ανάλογα με την ανάγκη των ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων, έπειτα από κατά το δυνατόν εμπεριστατωμένη εκτίμηση των ανθρωπιστικών αναγκών και της ετοιμότητας των εγχώριων μηχανισμών να ανταποκριθούν σε αυτές. Το σύνολο των προγραμμάτων διέπεται από την αρχή της αναλογικότητας. Συνεπώς, η παροχή βοήθειας είναι ανάλογη με την καταστροφή που υπέστη η περιοχή.
Η FAIR PLANET δεν λειτουργεί υποκείμενη στις προτεραιότητες ή τις ανάγκες καμίας κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής.
Η FAIR PLANET δρα αυτόνομα στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των προγραμμάτων με γνώμονα τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου, ανεξάρτητα την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Η FAIR PLANET, εν γνώσει των μελών της, δεν θα συγκεντρώσει για λογαριασμό κυβερνήσεων ή άλλων οργανώσεων ευαίσθητες πολιτικές, στρατιωτικές ή οικονομικές πληροφορίες που δεν εξυπηρετούν καθαρά ανθρωπιστικούς σκοπούς. Η FAIR PLANET προάγει την προσφορά εθελοντικής εργασίας και χρηματοδότησης των ευαισθητοποιημένων ατόμων που στηρίζουν. Αρχή της FAIR PLANET, προκειμένου να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της, είναι η αποφυγή της μονομερούς εξάρτησης από μια χρηματοδοτική πηγή.
Η εφαρμογή μιας καθολικής, αμερόληπτης και ανεξάρτητης δράσης είναι προϋπόθεση για την παροχή μιας δίκαιης βοήθειας.
Η FAIR PLANET σέβεται τον πολιτισμό και τα ήθη των κοινωνιών όπου δρα.
Η FAIR PLANET δεσμεύεται να επιδεικνύει σεβασμό για τον πολιτισμό, τα ήθη και την υποδομή των περιοχών ή των χωρών όπου δρα.
Η FAIR PLANET οικοδομεί μηχανισμούς αντιμετώπισης των καταστροφών αξιοποιώντας τις δυνατότητες των επωφελουμένων χωρών.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων της FAIR PLANET επιδιώκεται η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών με την πρόσληψη εγχώριου προσωπικού, την αγορά εγχώριων υλικών και τη συνεργασία με εγχώριες εταιρίες. Η FAIR PLANET θα συνεργάζεται με τις τοπικές ΜΚΟ στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δράσεών της, καθώς και με τις τοπικές κυβερνητικές ή διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις.
Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων πρέπει να συμμετέχουν στη διαχείριση της βοήθειας.
Οι επιχειρήσεις άμεσης ή αναπτυξιακής βοήθειας δεν πρέπει ποτέ να επιβάλλονται στους/στις δικαιούχους. Η FAIR PLANET δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η συναίνεση και η πλήρης συμμετοχή της επωφελούμενης κοινότητας στα προγράμματα άμεσης ή αναπτυξιακής βοήθειας και αποκατάστασης.
Η FAIR PLANET θεωρεί εαυτήν υπεύθυνη απέναντι σε όσες και όσους λαμβάνουν βοήθεια ή συμμετέχουν στην εξασφάλισή της.
Όλες οι συναλλαγές μας με τους/τις δωρητές/-τριες καθώς και με τους/τις δικαιούχους διέπονται από ειλικρίνεια και πλήρη διαφάνεια.
Σε όλο το φάσμα της επικοινωνιακής πολιτικής της, η FAIR PLANET δεσμεύεται να αντιμετωπίζει τα θύματα των καταστροφών ως πρόσωπα με αξιοπρέπεια και όχι ως ανήμπορες υπάρξεις.
Η FAIR PLANET δεσμεύεται να αναπτύσσει μια επικοινωνιακή πολιτική που θα δίνει μια αντικειμενική εικόνα της κατάστασης. Συνεργάζεται με τα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη. Η FAIR PLANET δεσμεύεται να μην εμπλακεί σε ανταγωνισμούς με άλλους οργανισμούς για τη διεκδίκηση κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης όταν αυτή αποβαίνει καταστροφική για τους δικαιούχους ή όταν εκθέτει σε κινδύνους τα μέλη και το προσωπικό της.
Η FAIR PLANET καταγγέλλει κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιοποιεί πληροφορίες ακριβείς, αληθείς, μη παραπλανητικές που συμμορφώνονται απολύτως προς τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των επωφελούμενων πληθυσμών.
Καταγγέλλει κάθε παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πέσει στην αντίληψη των μελών της, με αξιοπιστία και σοβαρότητα.

3. Κώδικας δεοντολογίας για το προσωπικό

«Ο κεντρικός παράγοντας για την επιτυχία της ανθρωπιστικής δράσης είναι η αφοσίωση του προσωπικού».
Όλο το προσωπικό συμμορφώνεται με τις πολιτικές που καθοδηγούν τη δράση και τη διαχείριση της FAIR PLANET. Σχετική κατάρτιση, υποστήριξη και πόροι παρέχονται σε όλο το προσωπικό ώστε να εκπληρώνεται το έργο της οργάνωσης υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

Όλο το προσωπικό πρέπει απαραιτήτως να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της FAIR PLANET.
Το προσωπικό οφείλει να σέβεται τον εσωτερικό κανονισμό. Έχει σαφή καθήκοντα εργασίας και πρότυπα απόδοσης, γνωρίζει σε ποιόν δίνει αναφορά και ποια διοικητική υποστήριξη θα λάβει. Όλο το προσωπικό πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της οργάνωσης.
Οι επαφές και οι κατάλογοι διευθύνσεων πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε όλο το προσωπικό.
Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού είναι απαραίτητος.
Αυτές οι διαδικασίες διευκολύνουν την εργασία όλων και εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της οργάνωσης.
Ο εκφοβισμός και η παρενόχληση δεν έχουν θέση στον πολιτισμό και τις αρχές μας, ενώ η πολιτική των ίσων ευκαιριών απαιτεί από κάθε μέλος του προσωπικού να προστατεύει συναδέλφους του από κάθε όχληση.
Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού θεωρεί ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί σύμφωνα με την πολιτική των ίσων ευκαιριών, έχει -βάσει του νόμου- το δικαίωμα να το καταγγείλει. Εντούτοις, Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για εσωτερική ανεπίσημη διαχείριση των θεμάτων αυτών, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο. Για κανένα μέλος του προσωπικού, δεν θα σημειωθεί διάκριση εις βάρος του, δεν θα εκφοβιστεί ή αντιμετωπιστεί διαφορετικά για την έκφραση ανησυχίας ή τη διατύπωση παραπόνων.
Η πολιτική καταγγελίας παρατυπιών «Whistleblowing policy» στοχεύει να ενθαρρύνει και να επιτρέψει στο προσωπικό να εκφράζει τις ανησυχίες του και να καταγγέλλει σοβαρά παραπτώματα, όπως οικονομικά αδικήματα, παραβιάσεις του νόμου, κακής ή άνισης μεταχείρισης και παραβιάσεις των αρχών, των πολιτικών και του κώδικα δεοντολογίας της FAIR PLANET.

4. Πολιτική για τις Συγκρούσεις Συμφερόντων

Tα μέλη της διοικούσας επιτροπής, οι υπάλληλοι και οι εθελοντές/τριες, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, πρέπει να διαβάσουν και να συμφωνήσουν ότι θα συμμορφωθούν με τα εξής:
Οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της FAIR PLANET και των μελών της διοικούσας επιτροπής, των υπάλληλων και των εθελοντών/-τριών θα πρέπει να αποφεύγονται.

Η σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν:

Το ιδιωτικό συμφέρον ενός προσώπου παρεμβαίνει ή παρεμποδίζει τα συμφέροντα της οργάνωσης.
Ένα πρόσωπο έχει δραστηριότητες ή ενδιαφέροντα που καθιστούν δύσκολη την αντικειμενική και αποτελεσματική εκπλήρωση της εργασίας του.
Μέλος της διοικούσας επιτροπής συμμετέχει σε δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με τις επιδιώξεις της οργάνωσης.
Μέλος της διοικούσας επιτροπής, ή οποιοδήποτε μέλος της άμεσης οικογένειάς του/της, προσφέρει, ζητά ή δέχεται δώρο εφόσον το δώρο προσφέρεται προκειμένου να επηρεαστούν οι διοικητικές του ενέργειες, ή έστω όταν η προσφορά ή η αποδοχή τέτοιου δώρου μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων.
Μέλος της διοικούσας επιτροπής δέχεται αποζημίωση για τις υπηρεσίες που προσφέρει για την οργάνωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή εκτός της FAIR PLANET.
Ειδικότερα, περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούν τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους ή τους εθελοντές, που καταλαμβάνουν εποπτικές θέσεις ή που έχουν τη διακριτή αρχή να συναλλάσσονται με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβάνουν τα εξής:

Οποιοδήποτε σημαντική συνιδιοκτησία με οποιοδήποτε προμηθευτή της εταιρείας.
Οποιαδήποτε σχέση συμβούλου ή σχέση απασχόλησης με οποιοδήποτε προμηθευτή ή ανταγωνιστή της εταιρειας.
Οποιαδήποτε εξωτερική επιχειρησιακή δραστηριότητα που μειώνει τη δυνατότητα ενός ατόμου να αφιερώσει τον κατάλληλο χρόνο και την προσοχή στις ευθύνες του.
Η αποδοχή δώρων από τρίτο πρόσωπο με το οποίο η FAIR PLANET έχει τρέχουσες ή ενδεχόμενες συναλλαγές.
Οποιαδήποτε κατάσταση απειλεί, ή εμφανίζεται να απειλεί, μια σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να αποκαλύπτεται στον Πρόεδρο ή ένα άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
Όλοι οι επόπτες/-τριες, αποκαλύπτουν καλή τη πίστη τις συγκρούσεις συμφερόντων ή τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που τους αφορούν. Οι επόπτες/-τριες πρέπει να αποκαλύπτουν τα οικονομικά τους συμφέροντα που σχετίζονται με οργανώσεις οι οποίες συνεργάζονται με την FAIR PLANET.
Κανένα μέλος της Οργάνωσης δεν θα ψηφίσει ούτε θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για λήψη απόφασης, προκειμένου να εγκριθεί μια σύμβαση στην οποία έχει προσωπικό συμφέρον.
Όλοι οι υπάλληλοι και οι εθελοντές θα αποκαλύπτουν αμέσως στον επόπτη/-τριες τους ή τον/την Πρόεδρο γραπτά, οποιοδήποτε εμπορικό ή οικονομικό συμφέρον μπορεί να έχει πραγματική, πιθανή ή προφανή σύγκρουση με τα καθήκοντά τους.
Η παροχή υπηρεσίας στην FAIR PLANET δεν πρέπει να στοχεύει σε προσωπικό πλεονέκτημα ή κέρδος.

5. Προβολή και επικοινωνιακή πολιτική

Επιδιώκουμε μια σαφή και διαυγή προβολή και επικοινωνιακή πολιτική προκειμένου να προαγάγουμε και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Επίσης, προσπαθούμε να ενημερώνουμε το κοινό μέσω του δικτυακού τόπου της εταιρείας, με την παραχώρηση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων, με δελτία τύπου και έντυπου υλικού, καθώς και οργανώνοντας πολιτισμικά γεγονότα, ομιλίες και συνέδρια για ποικίλα θέματα.

Α. Κατευθυντήριες Αρχές

Οι επιλογές των εικόνων και των μηνυμάτων θα βασίζονται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

Σεβασμό στην αξιοπρέπεια των εμπλεκόμενων
Πίστη στην ισότητα των ανθρώπων
Προάσπιση της αμεροληψίας, αλληλεγγύης και δικαιοσύνης
Κατά συνέπεια, σε όλο το φάσμα της επικοινωνίας μας και μέσα στα λογικά πλαίσια της αναγκαιότητας να απεικονίσουμε την πραγματικότητα, επιδιώκουμε:

Να επιλέγουμε εικόνες και συναφή μηνύματα με κριτήριο την ισότητα, αλληλεγγύη και δικαιοσύνη.
Να απεικονίσουμε πιστά κάθε εικόνα ή κατάσταση, τόσο στο άμεσο όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο, ώστε να βελτιώσουμε την αντίληψη της κοινής γνώμης αναφορικά με την αντικειμενική πραγματικότητα και την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης.
Να αποφύγουμε εικόνες και μηνύματα τα οποία ενδεχομένως να δημιουργούν πρότυπα, εντυπωσιασμούς και προκαταλήψεις εις βάρος ανθρώπων, καταστάσεων και περιοχών.
Να κάνουμε χρήση εικόνων, μηνυμάτων και συγκεκριμένων περιπτώσεων έχοντας την πλήρη γνώση, συμμετοχή και άδεια των ατόμων ή των κηδεμόνων τους.
Να δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους των οποίων την κατάσταση παρουσιάζουμε να εξιστορούν οι ίδιοι την ιστορία τους.
Να βεβαιωθούμε αν τα άτομα επιθυμούν να φανούν ή να μιλήσουν επώνυμα και να πράττουμε πάντα αναλόγως.
Να συμβαδίζουμε με τα υψηλότερα πρότυπα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υπεράσπιση των αδυνάτων.
Να συμβαδίζουμε με τα υψηλότερα πρότυπα σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών σύμφωνα με τη Συνθήκη για τα Δικαιώματα των Παιδιών.
Β. Δήλωση Δέσμευσης

Οι υπογράφοντες/-ουσες τον Κώδικα επιβεβαιώνουμε ότι η δέσμευσή μας για βέλτιστη πρακτική στην επικοινωνιακή πολιτική διαχέεται στο σύνολο της οργάνωσης μας.
Υπογράφοντας τον Κώδικα δεσμευόμαστε ότι θα θέσουμε σε ισχύ τους κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή του Κώδικα σε όλες τις δραστηριότητες της FAIR PLANET.

Η υπογραφή του Κώδικα μάς καθιστά υπεύθυνους/-ες αναφορικά με τη δημόσια επικοινωνία μας στα ακόλουθα:

Γνωστοποιούμε τον Κώδικα στο ευρύ κοινό και στους/στις συνεργάτες/-τριες μας και θα διαθέσουμε ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης όπου ο καθένας και η καθεμία θα μπορεί να σχολιάσει την τήρηση του Κώδικα και θα έχει «το δικαίωμα να αμφισβητήσει» την εφαρμογή του.
Θα επικοινωνούμε τη δέσμευσή μας για βέλτιστη πρακτική στη διάθεση εικόνων και μηνυμάτων σε όλο το φάσμα της επικοινωνίας μας (έκθεση πεπραγμένων, έκθεση πολιτικής, κανονισμοί λειτουργίας, φυλλάδια, και κάθε είδος επικοινωνιακού υλικού).
Δεσμευόμαστε να αξιολογούμε σε ετήσια βάση την επικοινωνία μας με γνώμονα τις κατευθυντήριες αρχές.
Θα διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση των προμηθευτών, εργολάβων και μέσων ενημέρωσης με τον Κώδικα όταν συνεργάζονται με τον οργανισμό μας.
Δεσμευόμαστε να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας στη διάθεση εικόνων και μηνυμάτων.

6. Πρότυπα πρακτικής εξεύρεσης πόρων

Oι δραστηριότητες εξεύρεσης πόρων δεσμεύονται, πρωτίστως, από την κείμενη (Ευρωπαϊκή και διεθνή) νομοθεσία και τον κώδικα δεοντολογίας που η FAIR PLANET έχει υιοθετήσει.

Σύμφωνα με τις αρχές της οργάνωσης, γίνονται αποδεκτές μόνο δωρεές και χορηγίες που συνάπτονται με ελεύθερη βούληση.
H FAIR PLANET δεν συλλέγει πόρους προς ίδιον οικονομικό όφελος.
H FAIR PLANET συλλέγει πόρους με σεβασμό στην ελεύθερη βούληση του χορηγού, χωρίς άσκηση πίεσης, όχλησης, εκφοβισμού ή εξαναγκασμού.
Η FAIR PLANET είναι υπόλογη προς όλους τους χορηγούς της, δεσμεύεται ως προς την τήρηση των δικαιωμάτων τους με την παροχή έγκυρων πληροφοριών για τη χρήση των συνεισφορών τους, τηρεί αυστηρή εχεμύθεια.
Το τμήμα εξεύρεσης πόρων προσεπικυρώνει ότι η συλλογή πόρων, η λογιστική και υποβολή εκθέσεων είναι διαφανείς, σαφείς και ρητές.
Πηγές χρηματοδότησης είναι οι συνδρομές μελών, οι επιχορηγήσεις διεθνών οργανισμών ή της Ε.Ε., επιχορηγήσεις της ΥΔΑΣ, χορηγίες και ιδιωτικές δωρεές.
Μέθοδοι εξεύρεσης πόρων της FAIR PLANET είναι:

Προσέλκυση υποστηρικτών και εθελοντών μέσω εκστρατειών, εκθέσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, δημοπρασιών, κτλ.
Καταχώρηση της FAIR PLANET σε διαδικτυακή πύλη εξεύρεσης πόρων.
Δωρεές μέσω του διαδικτυακού τόπου της FAIR PLANET.
Εξεύρεση επιχορηγήσεων με εμπεριστατωμένες προτάσεις δράσεων.
7. Συνδρομές μελών

Όλα μέλη εταίροι, τα μέλη εθελοντές και τα μέλη συνδρομητές καταβάλλουν στην οργάνωση ελάχιστη μηνιαία συνδρομή, που ορίζεται στο ποσό των 15 ευρώ για τα μέλη εταίροι και 10 ευρώ για τα υπόλοιπα μέλη.
Αυτονόητο είναι ότι κάθε μέλος μπορεί να αυξήσει το ποσό της μηνιαίας συνδρομής του, ή μπορεί να καταβάλλει οποιοδήποτε άλλο ποσό ως χορηγία για τους σκοπούς της οργάνωσης.
Οι συνδρομές καταβάλλονται σε μηνιαία, σε εξαμηνιαία βάση ή ετήσια βάση.
Με απόφαση της Δ.Ε. μπορεί να τροποποιηθεί το ποσό της ελάχιστης συνδρομής.

8. Συνεργασίες

Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης και σύστασης της FAIR PLANET, η συνεργασία με διεθνείς, εθνικούς οργανισμούς και φορείς, οι οποίοι μοιράζονται και ενστερνίζονται τους σκοπούς και την δεοντολογία της, επιδιώκεται ως αυθυπόστατος όρος της λειτουργίας της. Η FAIR PLANET συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της φτώχειας, της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Καταστατικός όρος της δράσης της FAIR PLANET είναι η συνεργασία, η ανταλλαγή πληροφοριών και η επικοινωνία με άλλους οργανισμούς και φορείς που δραστηριοποιούνται σε χώρες όπου υλοποιούνται τα προγράμματά της.

Η συνεργασία στηρίζεται στη διαφάνεια, και τον αμοιβαίο σεβασμό.
Η FAIR PLANET αναλαμβάνει να υλοποιήσει προγράμματα που αιτούνται τοπικοί φορείς, οργανισμοί και συνεργάτες, έπειτα από εξέταση, αυτοψία και εκτίμηση των αναγκών των δικαιούχων πληθυσμών με πλήρη σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων, των προϋποθέσεων και της δυνατότητας παρέμβασης.

Η ενεργητική συμμετοχή και εμπλοκή των τοπικών συνεργατών και δικαιούχων, των εντόπιων πληθυσμών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος θεωρείται επιτακτική, από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, ενώ σε όλα τα οικονομικά θέματα απαιτείται διαφάνεια και εντιμότητα κατά τη συνεργασία σε όλα τα στάδια.
Για κάθε συνεργασία συνυπογράφεται εκ των προτέρων γραπτό συμφωνητικό συμβόλαιο μεταξύ της FAIR PLANET και των τοπικών συνεργατών της.

9. Διαδικασίες για δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τους δημόσιους διαγωνισμούς, συμμορφώνονται προς τις νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται από τους κύριους χρηματοδότες όπως επίσης και τη νομοθεσία των εμπλεκομένων κρατών. H FAIR PLANET δίνει έμφαση στη διαφάνεια των διαδικασιών που ακολουθούνται. Η αξιολόγηση στηρίζεται στην αξιοπιστία των διαγωνιζομένων μειοδοτών, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των συνθηκών εργασίας ιδίως στη μη εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας, ως και στην εκτέλεση και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Η δημοσίευση και κοινοποίηση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του μειοδοτικού διαγωνισμού θα πρέπει να είναι σαφείς, επαρκείς και κατάλληλες για τη διασφάλιση δίκαιου δημόσιου διαγωνισμού. Η προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού θα πρέπει να καθορίζει τους κανόνες που διέπουν, την αίτηση/υποβολή και την παρουσίαση του εκάστοτε μειοδοτικού διαγωνισμού, τον αποκλεισμό, την εκλογή και τα αξιοκρατικά κριτήρια και να διατυπώνει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η FAIR PLANET εξασφαλίζει την έγκαιρη δημοσίευση των μειοδοτικών διαγωνισμών και την λογικά απαιτούμενη προθεσμία για την υποβολή και παρουσίαση των προσφορών.
Η συμμετοχή στη διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού θα πρέπει να είναι ανοιχτή επί ίσοις όροις για όλους τους μειοδότες.
Οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί και οι συμμετέχοντες/-ουσες θα πρέπει να ακολουθούν τους κώδικες δεοντολογίας και διαφάνειας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και της εκτέλεσης της σύμβασης.

Η FAIR PLANET θα μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε πρόταση που υποβάλλεται από μειοδότες ή συμμετέχοντες οι οποίοι:

διέπονται από αντίθεση συμφερόντων,
παρέχουν ανειλικρινείς πληροφορίες ή αποτυγχάνουν να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των όρων συμμετοχής στη διαδικασία της σύμβασης,
έχουν χρεοκοπήσει ή πτωχεύσει, έχουν διακανονισμούς με πιστωτές, έχουν τεθεί σε αναστολή εργασιών, είναι υποκείμενοι δίωξης για παρόμοια θέματα ή ανάλογης διαδικασίας που κινείται βάσει εθνικής νομοθεσίας ή κανονισμών,
έχουν καταδικαστεί σε ποινή που αφορά στην επαγγελματική συμπεριφορά,
έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρής επαγγελματικής κακοδιαχείρισης που έχει αποδειχθεί με οποιοδήποτε μέσο και μπορεί να αιτιολογηθεί,
δεν έχουν εκπληρώσει υποχρεώσεις σχετικά με την πληρωμή σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ή πληρωμή φόρων σχετικά με τις νόμιμες εισφορές της χώρας στην οποία ανήκουν ή της χώρας όπου το συμβόλαιο έχει συνταχθεί,
υπόκεινται σε δικαστική απόφαση για κατάχρηση, δωροδοκία, εμπλοκή σε ποινικά αδικήματα ή σε οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα φθοροποιό κοινών οικονομικών συμφερόντων,
συμμετέχοντας σε άλλη διαδικασία προμηθειών, έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα στην υλοποίηση της σύμβασης ή έχουν αποτύχει να συμμορφωθούν στις συμβατικές υποχρεώσεις.
Οι μειοδότες και οι συμμετέχοντες/-ουσες θα πρέπει να πιστοποιήσουν ότι δεν βρίσκονται σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών που προσκαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας μειοδοτική πρόταση, οφείλει να μην είναι μικρότερος του τέσσερα, παρέχοντας έτσι επαρκή αριθμό συμμετεχόντων/-ουσών που θα ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλογής.

Κατ’ εξαίρεση, η FAIR PLANET μπορεί να αναθέσει παραγγελία με βάση μία μόνο τιμή τρέχουσας προσφοράς στις παρακάτω περιπτώσεις:

σε άμεσες και επείγουσες περιπτώσεις,
όποτε δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από μειοδότες ή οι μειοδότες δεν ικανοποιούν τους όρους των ανοιχτών, περιορισμένων ή διαπραγματεύσιμων διαγωνισμών, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής διαδικασίας και υπό τον όρο ότι οι αρχικοί όροι του συμβολαίου δεν έχουν ουσιαστικά τροποποιηθεί,
οποτεδήποτε, για τεχνικούς λόγους ή για λόγους που συνδέονται με την προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να κατακυρωθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα,
επιπρόσθετες συμβάσεις που σχετίζονται σε επαναλήψεις/ανανεώσεις υπηρεσιών, εργασιών ή στις παροχές που έχουν ήδη ανατεθεί σε εργολάβους και έχουν κατακυρωθεί σε προηγούμενη σύμβαση παρόμοιας ανθρωπιστικής δράσης στην ίδια περιοχή, υπό τον όρο ότι οι όροι της σύμβασης δεν έχουν ουσιαστικά τροποποιηθεί και ότι η πρώτη σύμβαση είχε κατακυρωθεί μετά τη δημοσιοποίηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Οι εργασίες, οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα που θα παρέχονται με βάση μια μόνο τρέχουσα τιμής προσφοράς θα πρέπει να υπόκεινται στις ακόλουθες απαιτήσεις:

ικανοποιητική ποιότητα,
έγκαιρη παράδοση ή αποπεράτωση,
η τιμή να αντιπροσωπεύει τις τιμές της αγοράς και να μη επηρεάζει επιζημίως τον προϋπολογισμό και την αποδοτικότητα του έργου.
Η αξιολόγηση των προσφορών του μειοδοτικού διαγωνισμού θα βασίζεται στην απαραίτητη τεχνική και διοικητική πραγματογνωμοσύνη.
Τα συμβόλαια θα κατακυρώνονται στον μειοδότη που προσφέρει την καλύτερη αναλογία τιμής-ποιότητας λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: τιμή, ποιότητα, συμμόρφωση προς τους διεθνείς θεσμούς και διάρκεια παράδοσης του έργου.

10. Διαδικασίες Προμηθειών

H FAIR PLANET έχει καθιερώσει έναν γενικό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις διαδικασίες προμηθειών, παρόλο που, συγκεκριμένοι κανόνες και διαδικασίες προμήθειας που ακολουθούνται στην υλοποίηση ενός προγράμματος μπορούν στην πράξη να αλλάξουν, αναλόγως των περιστάσεων και των ιδιαίτερων συνθηκών.
Η FAIR PLANET δεν διατηρεί κατάλογο ευνοούμενων προμηθευτών, δεδομένου ότι στοχεύει στη διαφάνεια και επιδιώκει να εξασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα και τιμή. Κατά συνέπεια τα αγαθά και οι υπηρεσίες που προμηθεύεται πρέπει να είναι ικανοποιητικής ποιότητας και να συμφωνούν με τον προϋπολογισμό του εκάστοτε προγράμματος.
Η FAIR PLANET υπογραμμίζει την προτεραιότητα που δίνεται στις προμήθειες από τις τοπικές αγορές των επωφελούμενων χωρών όπου υλοποιούνται τα προγράμματα, προωθώντας έτσι την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων.

Στις διαδικασίες προμηθειών θα λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί στόχοι της FAIR PLANET οι οποίοι είναι οι εξής:

Πρόσκληση για τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων ή/και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην παροχή υπηρεσιών
Αύξηση της χρησιμοποίησης της τοπικής τεχνογνωσίας και των υλικών.
Απασχόληση του τοπικού εργατικού δυναμικού.
Η FAIR PLANET δεσμεύεται αυστηρά να μην δεχτεί πρακτικές διαφθοράς σε οποιαδήποτε περίσταση και κατά συνέπεια τη δοσοληψία, τον δελεασμό, τον καταναγκασμό, την άμεση ή έμμεση προσφορά οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας ή χρηματικού ποσού, προκειμένου να επηρεαστεί η δράση δημόσιου υπαλλήλου στη διαδικασία προμήθειας ή στην εφαρμογή των συμβάσεων.
Η FAIR PLANET θα απορρίψει μια πρόταση εάν ο προμηθευτής άμεσα ή μέσω τρίτου, έχει εμπλακεί σε διεφθαρμένες, ψευδείς, δόλιες, ή καταναγκαστικές πρακτικές στον ανταγωνισμό για τη εν λόγω σύμβαση.
Η πρόσκληση για την προσφορά συγκεκριμένων συμβάσεων θα δημοσιοποιείται. Το αντικείμενο της σύμβασης και σαφής δήλωση για τις προδιαγραφές που απαιτούνται θα γνωστοποιούνται σε όσους αποκρίνονται στην πρόσκληση. Η FAIR PLANET δεσμεύεται να τηρεί, στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης, εχεμύθεια όσο αφορά τις τεχνικές προτάσεις των προμηθευτών. Η FAIR PLANET θα ενημερώνει όλους τους υποψηφίους για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών τους, και μόλις οι αξιολογήσεις ολοκληρώνονται, τα έγγραφα προσφοράς θα δημοσιοποιούνται όπως απαιτείται από τις αρχές της διαφάνειας και της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Εκτός από την τιμή, στην αξιολόγηση της προσφοράς θα εξετάζονται οι κοινωνικό-περιβαλλοντικοί παράγοντες και ο τρόπος υλοποίησης , με σκοπό την επιλογή της καλύτερης προσφοράς. Άλλοι παράγοντες μπορούν να ληφθούν υπόψη για την προμήθεια αγαθών και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του χρονοδιαγράμματος πληρωμής, του χρόνου παράδοσης, των λειτουργικών δαπανών, της αποδοτικότητας και της συμβατότητας του εξοπλισμού, της δυνατότητας συντήρησης και της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, της δυνατότητας κατάρτισης, της ασφάλειας, και της περιβαλλοντικής ωφέλειας.

Η προμήθεια των φαρμακευτικών προϊόντων θα γίνεται βάση των διεθνών προδιαγραφών, του σεβασμού της ευρεσιτεχνίας και τους εθνικούς κανονισμούς φαρμάκων των επωφελούμενων χωρών. Η αγορά των φαρμάκων είναι βασισμένη στην προεπιλογή φαρμακευτικών εταιριών που συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα δίνουν προτεραιότητα στους προμηθευτές ιατρικών συσκευών που συμμορφώνονται με την πιστοποίηση 9001/EN46001 ή ISO 9002/EN46002 του ISO που αφορά τον ιατρικό εξοπλισμό.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της FAIR PLANET και των προμηθευτών των αγαθών και εργασιών δεσμεύονται από τα έγγραφα προσφοράς, και από τις συμβάσεις που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Τα έγγραφα συμβάσεων καθορίζουν σαφώς το αντικείμενο της προς εκτέλεση εργασίας, των προς παροχή αγαθών, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της FAIR PLANET και του προμηθευτή ή του αναδόχου. Εκτός από τους γενικούς όρους μιας σύμβασης, θα περιλαμβάνονται οι τυχών ειδικοί όροι για την προμήθεια συγκεκριμένων αγαθών ή παροχή εργασιών.

 

epigoda2
onlinedorea
photo
donation video inoculum ImRost