Καταστατικό της Fair Planet.

fair_planet

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) FAIR PLANET

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Επωνυμία, Έδρα. Νομικός τύπος της εταιρείας, Σκοπός, Μέσα, Πόροι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΤΑ ΜΕΛΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ. (Γενική Συνέλευση , Διοικούσα Επιτροπή).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. (τροποποίηση καταστατικού, διάλυση εταιρείας, προσωπικό εταιρείας, βιβλία, εσωτερικός κανονισμός, χρονική διάρκεια της εταιρείας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυμία – έδρα- νομικός τύπος της εταιρείας

Επωνυμία: Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κοινωφελούς και ανθρωπιστικού χαρακτήρα με την επωνυμία : FAIR PLANET
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Νέα Σμύρνη. Το γραφείο της θα λειτουργεί στη διεύθυνση, Σοφούλη 6 , Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 171 22, Αττική. Η διεύθυνση της εταιρείας μπορεί να αλλάξει χωρίς να υπάρχει υποχρέωση τροποποίησης του παρόντος καταστατικού. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα ή παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Νομικός τύπος της εταιρείας: Η εταιρεία που σήμερα ιδρύεται είναι αστική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά έννοια των άρθρων 741-784 του Αστικού Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 2: Σκοπός της εταιρείας

Η μη κερδοσκοπική εταιρεία FAIR PLANET υπηρετεί με κάθε νόμιμο τρόπο, την ανάγκη προσφοράς προς τους συνανθρώπους και το κοινωνικό σύνολο, στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σκοπός της εταιρείας είναι η ενεργός κινητοποίηση των πολιτών με επιδίωξη:

Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας επείγουσας ή αναπτυξιακής, προκειμένου να συντελέσει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, προς άτομα και κοινότητες των χωρών όλου του Κόσμου, που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές κρίσεις και προβλήματα, είτε αυτά προέρχονται από φυσικές καταστροφές είτε από πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.
Δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών του πληθυσμού-στόχου και είναι συμβατές προς τις Διεθνείς Αρχές και Συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, την προώθηση δημοκρατικών θεσμών, την ισότητα των δύο φύλων και την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού ως κοινωνικοπολιτικής παρέμβασης και της ανιδιοτελούς προσφοράς και κοινωνικού έργου στην υπηρεσία του ανθρώπου, χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και πολιτικού καθεστώτος, με πλήρη αποδοχή των αρχών των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Οργάνωση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και τη γενικότερη αναβάθμιση και βελτίωση ζωής του πληθυσμού, περιλαμβανομένων προγραμμάτων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και ανθρωπιστικών κρίσεων (διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, οργάνωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) σαν αποτέλεσμα πολεμικών συγκρούσεων, μετανάστευσης, περιβαλλοντικών συνθηκών, κλπ. Συγκεκριμένα, οι δράσεις και τα προγράμματα της FAIR PLANET καταρτίζονται δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην καταπολέμηση της φτώχειας και των συνθηκών που τη δημιουργούν και την αναπαραγάγουν, στην παροχή καθαρού νερού, στέγης, εκπαίδευσης για επαγγελματική αποκατάσταση, στον εναρμονισμό των προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην εξάλειψη της μειονεκτικής θέσης των γυναικών, στην μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας, στην προστασία των παιδιών, στην παροχή ή στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας και εκπαίδευσης.
Βασικά κριτήρια των δραστηριοτήτων της FAIR PLANET είναι:
- Η ανάγκη επέμβασης ορίζεται κατά προτεραιότητα από την αποδέκτρια χώρα. (relevance)
- H αποτελεσματικότητα (effectiveness)
- Η αποδοτικότητα ( efficiency)
- Η επίγνωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στην κοινωνικοπολιτική και περιβαλλοντική ζωή των πληθυσμών στόχων (impact)
- Η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων (viability)
Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε αναπτυγμένες χώρες για την κατάσταση που επικρατεί στις αναπτυσσόμενες χώρες του λεγόμενου «Τρίτου Κόσμου», τόσο αναφορικά προς την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την ανάγκη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας όσο και για την καταπολέμηση της φτώχειας.
Ανάπτυξη υποστηρικτικών προγραμμάτων αλλά και δικτύων για τη στήριξη μειονεκτουσών κοινωνικών και πληθυσμιακών ομάδων με ιδιαίτερη προτεραιότητα στις γυναίκες και τα παιδιά.
Καλλιέργεια της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς, οργανώσεις και συλλόγους εθνικούς ή Διεθνείς οι οποίοι μοιράζονται και ενστερνίζονται τους σκοπούς και την δεοντολογία της FAIR PLANET και που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της φτώχειας, της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Κάθε συνεργασία στηρίζεται στη διαφάνεια, και τον αμοιβαίο σεβασμό.
Κάθε άλλη παρεμφερής προς τους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα.
ΑΡΘΡΟ 3 : Μέσα επιδίωξης των σκοπών της εταιρείας

Η εταιρεία δεν εμπλέκεται σε καμιά δραστηριότητα κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία:

Οργανώνει, θέτει σε λειτουργία και εποπτεύει προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Μισθώνει, χρησιμοποιεί ακίνητα και δημιουργεί τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και προϋποθέσεις για τη λειτουργία των ανωτέρω κέντρων και υπηρεσιών.
Συνάπτει μισθώσεις έργου ή εργασίας με επιστήμονες και άλλους ειδικούς και έμπειρα άτομα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών της.
Συνεργάζεται και συμβάλλεται με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιστημονικά κέντρα ή ιδιώτες, αναλαμβάνοντας την προώθηση και υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας.
Οργανώνει αρχεία επιστημονικών δεδομένων τεκμηρίωσης.
Εκπονεί ολοκληρωμένα προγράμματα έρευνας, οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.
Συμμετέχει σε δίκτυα και σε κοινοπραξίες με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή εταιρίες.
Συντάσσει και καταθέτει προτάσεις και μελέτες προς τα αρμόδια υπουργεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, με στόχο την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.
Προωθεί τη μέριμνα εξεύρεσης οικονομικών πόρων για την επίτευξη των σκοπών της, ιδιαίτερα μέσω χορηγιών και δωρεών.
Οργανώνει εκθέσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις και προβολές και αναπτύσσει κατάλληλο υλικό για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας με κάθε μέσο, στο διαδίκτυο ή σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
Συνεργάζεται με κάθε δυνατή νομική μορφή με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, με πρόσωπα φυσικά ή νομικά (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Χρησιμοποιεί γενικά κάθε νόμιμο μέσο για την επίτευξη των σκοπών της.
ΆΡΘΡΟ 4 : Πόροι

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 2.100 Ευρώ και κάθε εταίρος εισφέρει 150 Ευρώ. Εκτός από την εισφορά των εταίρων για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου οι πόροι της εταιρείας θα είναι:

Οι εισφορές των μελών (τέλος εγγραφής, τακτικές και έκτακτες συνδρομές). Τα μέλη υποστηρίζουν οικονομικά την εταιρεία με τακτική συνδρομή (μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετησία). Οι συνδρομές των μελών θα κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας που θα ανοίξει η οργάνωση για τον σκοπό αυτό. Οι συνδρομές θα πληρώνονται με πάγια εντολή του συνδρομητή ή μέσω πιστωτικών καρτών του συνδρομητή ή αυτοπροσώπως. Το ύψος της ελάχιστης συνδρομής ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.
Δωρεές ή χορηγίες από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου (ατόμων, οργανισμών, εταιρειών, κοινωφελών ιδρυμάτων, επιχορηγήσεις από την Ελληνική Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς).
Ενισχύσεις και έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων, μελετών ή άλλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Πόροι από κάθε είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις, (διαλέξεις, συναυλίες, εκθέσεις, εκδόσεις, παραστάσεις) περιλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται σε ηλεκτρονικά μέσα.
Πόροι από κάθε άλλο νόμιμο μέσο με σκοπό την ενίσχυση του προωθούμενου έργου που δεν αναιρεί το χαρακτήρα της οργάνωσης, ο οποίος παραμένει μη κερδοσκοπικός.
Η εταιρεία δεν αναμειγνύεται σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και όλα τα έσοδά της διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΆΡΘΡΟ 5: Τα μέλη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διακρίνονται σε:

α) Τακτικά μέλη (εταίροι)

Είναι τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας και συνιστούν την Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
Έχουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή της πενταμελούς Διοικούσας Επιτροπής.
Απαγορεύεται στους εταίρους η εκχώρηση της εταιρικής μερίδας με ή χωρίς αντάλλαγμα.
Η εταιρεία, ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ευθύνεται μόνο με την περιουσία της για τις δημιουργημένες υποχρεώσεις έναντι τρίτων. Οι εταίροι δεν ευθύνονται για υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι τρίτων παρά μόνο κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας τους.
Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να πληροφορείται αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα καθώς και να καταρτίζει περίληψη της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.
Όλα τα μέλη της εταιρείας έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αναιρούνται με τη συναίνεση όλων των μελών.
Οι εταίροι, εκτός του/της Προέδρου μπορούν να συνάπτουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου με την εταιρεία καθώς και συμβάσεις έργου με απόφαση της Διοικούσας επιτροπής.
β) Μέλη Εθελοντές

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της εταιρείας, θα υπάρξουν άτομα που θα θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία αφού αποδεχτούν τους σκοπούς, τους στόχους, τις αρχές και το καταστατικό της εταιρείας. Τα άτομα αυτά θα αποτελέσουν Σώμα Εθελοντών/-τριών της FAIR PLANET, το οποίο συνεδριάζει σε τακτικά διαστήματα και έχει σκοπό την ενημέρωση των εθελοντών/-τριών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην εταιρεία και τη διατύπωση ιδεών και προτάσεων προς τη Δ.Ε.
Τα μέλη εθελοντές/-τριες μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες της Εταιρείας και στις αποστολές έπειτα από έγκριση της Δ.Ε.
Το Σώμα Εθελοντών/-τριών (Φόρουμ) της FAIR PLANET εκπροσωπείται από δυο αντιπροσώπους οι οποίοι/ες εκλέγονται από τη γενική συνέλευση εθελοντών/τριών και μέσω των οποίων θα προωθούνται προτάσεις για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των δράσεων της εταιρίας καθώς και την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών προς επίτευξη των στόχων της εταιρίας. Οι δυο εκπρόσωποι αυτοί έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, λόγου και ψήφου στις συνεδριάσεις της Γ. Σ. και της Δ. Ε.
γ) Μέλη υποστηρικτές/-τριες μπορούν να γίνουν τα άτομα τα οποία θέλουν να βοηθήσουν την οργάνωση αλλά δεν έχουν τον χρόνο να προσφέρουν εθελοντική εργασία. Τα μέλη αυτά μπορούν ανά πάσα στιγμή εφ’ όσον το θελήσουν να γίνουν μέλη εθελοντές /-τριες.

δ) Επίτιμα Μέλη

Με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. μπορεί περιπτωσιακά και για λόγους συμπαράστασης στο έργο της εταιρείας να ανακηρυχθούν επίτιμα μέλη διάφορα πρόσωπα που συνέβαλαν εμμέσως ή αμέσως στους σκοπούς της

εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις, δεν υποχρεούνται χρηματικών καταβολών και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΆΡΘΡΟ 6:

Όλα τα μέλη της εταιρείας πλην των μελών συνδρομητών-τριών, καθώς και το προσωπικό οφείλει να υπογράψει και να αποδεχθεί τον Κώδικα δεοντολογίας.

Κώδικας Δεοντολογίας

Η ανθρωπιστική ανάγκη έρχεται πρώτη
Το δικαίωμα στη λήψη και στην προσφορά ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας αποτελεί θεμελιώδη ανθρωπιστική αρχή για όλους τους πολίτες όλων των χωρών. Ως μέλη της παγκόσμιας κοινότητας, η FAIR PLANET αναγνωρίζει την υποχρέωση προσφοράς ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας όπου υπάρχει ανάγκη. Η ανεμπόδιστη πρόσβαση στους πληγέντες πληθυσμούς είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Πρωταρχικός στόχος είναι η ενίσχυση των πληγέντων και η αντιμετώπιση των δεινών που έπονται μιας καταστροφής, ανεξάρτητα από τις αιτίες της. Η προσφορά ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας δεν αποτελεί εθνικιστική ή πολιτική πράξη και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως τέτοια.
Η βοήθεια προσφέρεται ανεξάρτητα από τη φυλή, θρήσκευμα ή εθνικότητα των αποδεκτών /-τριών της και χωρίς καμία προκατάληψη
Οι προτεραιότητες της ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας ιεραρχούνται με μοναδικό κριτήριο την ανάγκη. Όταν είναι εφικτό, εκτιμώνται ενδελεχώς οι ανάγκες των θυμάτων και η ετοιμότητα των εγχώριων μηχανισμών να ανταποκριθούν σε αυτές. Το σύνολο των προγραμμάτων της FAIR PLANET διέπεται από την αρχή της αναλογικότητας. Συνεπώς, η παροχή βοήθειας είναι ανάλογη με την καταστροφή που υπέστη η περιοχή.
Η βοήθεια δεν διατίθεται για την προώθηση καμίας πολιτικής ή θρησκευτικής θέσης
Η ζωή είναι εξίσου πολύτιμη παντού. Η ανθρωπιστική ή αναπτυξιακή βοήθεια διατίθεται ανάλογα με την ανάγκη των ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων, έπειτα από κατά το δυνατόν εμπεριστατωμένη εκτίμηση των αναγκών των θυμάτων και της ετοιμότητας των εγχώριων μηχανισμών να ανταποκριθούν σε αυτές. Το σύνολο των προγραμμάτων διέπεται από την αρχή της αναλογικότητας. Συνεπώς, η παροχή βοήθειας είναι ανάλογη με την καταστροφή που υπέστη η περιοχή.
Η FAIR PLANET δεν λειτουργεί υποκείμενη στις προτεραιότητες ή τις ανάγκες καμίας κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής
Η FAIR PLANET δρα αυτόνομα στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των προγραμμάτων με γνώμονα τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου, ανεξάρτητα την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Η FAIR PLANET, εν γνώσει των μελών της, δεν θα συγκεντρώσει για λογαριασμό κυβερνήσεων ή άλλων οργανώσεων ευαίσθητες πολιτικές, στρατιωτικές ή οικονομικές πληροφορίες που δεν εξυπηρετούν καθαρά ανθρωπιστικούς σκοπούς. Η FAIR PLANET προάγει την εθελοντική προσφορά εργασίας και χρηματοδότησης των ευαισθητοποιημένων ατόμων που στηρίζουν. Αρχή της FAIR PLANET, προκειμένου να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της, είναι η αποφυγή της μονομερούς εξάρτησης από μια χρηματοδοτική πηγή. Η εφαρμογή μιας καθολικής, αμερόληπτης και ανεξάρτητης δράσης είναι προϋπόθεση για την παροχή μιας δίκαιης βοήθειας.
Η FAIR PLANET σέβεται τον πολιτισμό και τα ήθη των κοινωνιών όπου δρα
Η FAIR PLANET δεσμεύεται να επιδεικνύει σεβασμό για τον πολιτισμό, τα ήθη και την υποδομή των περιοχών ή των χωρών όπου δρα.
Η FAIR PLANET οικοδομεί μηχανισμούς αντιμετώπισης των καταστροφών αξιοποιώντας τις δυνατότητες των επωφελουμένων χωρών
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων της FAIR PLANET επιδιώκεται η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών με την πρόσληψη εγχώριου προσωπικού, την αγορά εγχώριων υλικών και τη συνεργασία με εγχώριες εταιρίες. Η FAIR PLANET θα συνεργάζεται με τις τοπικές ΜΚΟ στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δράσεών της, καθώς και με τις τοπικές κυβερνητικές ή διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις.
Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων πρέπει να συμμετέχουν στη διαχείριση της βοήθειας
Οι επιχειρήσεις άμεσης ή αναπτυξιακής βοήθειας δεν πρέπει ποτέ να επιβάλλονται στους/στις δικαιούχους. Η FAIR PLANET δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η συναίνεση και η πλήρης συμμετοχή της επωφελούμενης κοινότητας στα προγράμματα άμεσης ή αναπτυξιακής βοήθειας και αποκατάστασης.
Η FAIR PLANET θεωρεί εαυτήν υπεύθυνη απέναντι σε όσες και όσους λαμβάνουν βοήθεια ή συμμετέχουν στην εξασφάλισή της
Όλες οι συναλλαγές μας με τους/τις δωρητές/-τριες καθώς και με τους/τις δικαιούχους διέπονται από ειλικρίνεια και πλήρη διαφάνεια.
Σε όλο το φάσμα της επικοινωνιακής πολιτικής της, η FAIR PLANET δεσμεύεται να αντιμετωπίζει τα θύματα των καταστροφών ως πρόσωπα με αξιοπρέπεια και όχι ως ανήμπορες υπάρξεις
Η FAIR PLANET δεσμεύεται να αναπτύσσει μια επικοινωνιακή πολιτική που θα δίνει μια αντικειμενική εικόνα της κατάστασης. Συνεργάζεται με τα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη. Η FAIR PLANET δεσμεύεται να μην εμπλακεί σε ανταγωνισμούς με άλλους οργανισμούς για τη διεκδίκηση κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης όταν αυτή αποβαίνει καταστροφική για τους δικαιούχους ή όταν εκθέτει σε κινδύνους τα μέλη και το προσωπικό της.
Η FAIR PLANET καταγγέλλει κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιοποιεί πληροφορίες ακριβείς, αληθείς, μη παραπλανητικές που συμμορφώνονται απολύτως προς τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των πληθυσμών –στόχων. Καταγγέλλει κάθε παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πέσει στην αντίληψη των μελών της, με αξιοπιστία και σοβαρότητα.

Κεφάλαιο Γ

ΆΡΘΡΟ 7: Τα όργανα της Εταιρείας

Τα όργανα της εταιρείας είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων
β) Η Διοικούσα Επιτροπή

ΆΡΘΡΟ 8: Η Γενική Συνέλευση των εταίρων

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας.
Συζητεί, κρίνει και εγκρίνει τις πράξεις της διοικούσας επιτροπής, την οικονομική διαχείριση, τον απολογισμό της απερχόμενης Δ.Ε.
Αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, με ομοφωνία των εταίρων Κάθε τροποποίηση των όρων του αρχικού συμφωνητικού πρέπει να γίνεται και να αποδεικνύεται εγγράφως, καθώς και να τηρείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου.
Αποφασίζει για την είσοδο νέων μελών ή αναπλήρωση μελών που έχουν αποχωρήσει. Η είσοδος στην εταιρεία των νέων μελών προϋποθέτει την νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου.
Κάθε 2 χρόνια εκλέγει την νέα Διοικούσα Επιτροπή από τα μέλη της.
Οι εταίροι συνέρχονται σε Γενική Συνέλευση τουλάχιστον μια φορά ετησίως, ή όταν το ζητήσει το 1/3 των εταίρων, καθώς και όταν κληθεί από την Διοικούσα Επιτροπή. Στην λήψη των αποφάσεων της συνέλευσης θα επικρατεί η αρχή της συναίνεσης και όταν αυτή δεν υπάρχει οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 50% συν ένα των συμμετεχόντων εταίρων.
Για την νόμιμη σύγκληση της συνέλευσης θα πρέπει να υπάρχει απαρτία του 50% συν ένα των εταίρων. Οι αποφάσεις των συνελεύσεων είναι δεσμευτικές για τη Διοικούσα Επιτροπή.
Το καταστατικό δεν μπορεί να περιορίσει το δικαίωμα της συνέλευσης να παύει τα όργανα της διοίκησης για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.
Η Εταιρεία σαν νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ευθύνεται μόνο για την περιουσία της για τις δημιουργημένες υποχρεώσεις έναντι τρίτων. Οι εταίροι δεν ευθύνονται για υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι τρίτων, παρά μόνο κατά τον λόγο της εταιρικής μερίδας τους.
Η Γ.Σ. εκλέγει κάθε 2 χρόνια, δυο επόπτες με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος.
Κάθε εταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί με απλή εξουσιοδότηση από ένα άλλο εταίρο αν κωλύεται να παρευρεθεί στη Γ.Σ. Ο εκπρόσωπος δύναται να εκπροσωπήσει ένα μόνο εταίρο.
ΑΡΘΡΟ 9: Διοικούσα Επιτροπή

Η εταιρία θα διοικείται από επταμελή Διοικούσα Επιτροπή. Τα πέντε μέλη θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων και τα άλλα δυο μέλη από το Φόρουμ των εθελοντών. Οι δυο εκπρόσωποι του Φόρουμ των εθελοντών θα συμμετέχουν στη Δ. Ε. ως απλά μέλη.
Η θητεία της Δ.Ε. διαρκεί δύο χρόνια.
Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο - Διαχειριστή/-τρια, τον/ την Αντιπρόεδρο, τον/την Γενικό Γραμματέα και τον/την Ταμία.
Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου, εγκρίνει την υλοποίηση των πράξεων και έργων και εξετάζει την πρόοδο και την καλή εκτέλεση τους, εγκρίνει εκθέσεις δραστηριότητας και αξιολογήσεις και αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων με φορείς και οργανώσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και για τη σύναψη συμφωνιών με το Ελληνικό Δημόσιο, την Ε.Ε και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων όπως περιγράφονται στο άρθρο 4.
Η Δ.Ε. αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και για τη λήξη αυτών.
Επίσης αποφασίζει για την αγορά ακινήτων και κινητών που είναι χρήσιμα στην εταιρεία.
Αποφασίζει για την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής καθώς και τα σχετικά με δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς.
Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και γενικότερα δωρεών και για κάθε άλλο θέμα που ανήκει στην αποφασιστική αρμοδιότητα της.
Η Δ.Ε. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο, μετά από πρόσκληση του/της Προέδρου. Εκτάκτως η Δ.Ε. συγκαλείται οποτεδήποτε εφόσον συντρέχει σπουδαίος και επείγων λόγος μετά από πρόσκληση του Προέδρου.
Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Δ.Ε. εφόσον αυτό ζητηθεί από δύο μέλη της. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του/της Προέδρου η Δ.Ε. συγκαλείται σε κάθε περίπτωση από τον/την αντιπρόεδρο.
Οι αποφάσεις της Δ.Ε. λαμβάνονται κατά απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτής εφόσον υπάρχει απαρτία. Συνεδριάζει δε σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα απόντα.
ΑΡΘΡΟ 10: Εκπροσώπηση της Εταιρείας

- Ο/Η Πρόεδρος

Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, παντός Δικαστηρίου και πάσης αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διευθύνει τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. και κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες της Δ.Ε., υπογράφει την αλληλογραφία επιλύει κάθε επείγον λειτουργικό ζήτημα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας και την επίτευξη του σκοπού της.
Ο/Η Πρόεδρος διαχειρίζεται της εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις ενέργειες, νομικές και υλικές και όλες τις παραστάσεις και σχέσεις της προς όλες τις Αρχές, Δικαστήρια, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και προς τρίτα φυσικά πρόσωπα.
Ο/Η Πρόεδρος δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την ίδια θέση μετά από 3 συνεχόμενες θητείες.
Ο/Η Πρόεδρος, μπορεί να ανακληθεί μόνο για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η βαριά παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα για τακτική διαχείριση. Η ανάκληση γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των λοιπών εταίρων.
O/Η Πρόεδρος, μπορεί με πληρεξούσιό του ή δια εξουσιοδοτήσεως θεωρουμένης από την αστυνομική αρχή να μεταβιβάσει την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων του σε άλλον εταίρο.

- Ο/Η Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον/την πρόεδρο όταν ο/η τελευταίος/α κωλύεται ή απουσιάζει.
- Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας επιτηρεί την τήρηση και την ταξινόμηση των αρχείων, τηρεί και ενημερώνει το μητρώο των μελών των πρακτικών των συνεδριάσεων. Συνυπογράφει την αλληλογραφία και επιμελείται για την ορθή αρχειοθέτηση και ενημέρωση των φακέλων της εταιρείας.

Συντάσσει με τον/την Ταμία τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της Εταιρείας με τον/την Πρόεδρο.
Φυλάει μαζί με τον/την Πρόεδρο τη σφραγίδα της εταιρείας.
- Ο/Η Ταμίας τηρεί το Ταμείο της εταιρείας

Εκτελεί τις πληρωμές που αποφασίστηκαν από την Δ.Ε. ή έπειτα από εντολή του/της προέδρου που υπόκειται στη έγκριση της Δ.Ε.
Ενεργεί έπειτα από εξουσιοδότηση του/της Προέδρου, αναλήψεις από τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες ή εξόφληση εντολών και επιταγών.
Προσυπογράφει με τον/την πρόεδρο τα δικαιολογητικά ταμειακής διαχείρισης, τηρεί και ενημερώνει το ταμείο και τα λογιστικά βιβλία.
Συντάσσει με τον/την Γραμματέα, τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περίοδοι. Ενημερώνει την Δ.Ε. σε τακτά χρονικά διαστήματα για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Κεφάλαιο Δ: Άλλες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 11: Ισολογισμός- Απολογισμός

Κάθε Ιανουάριο συντάσσεται με την ευθύνη του/της διαχειριστή/-τριας ο ισολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους από τον/την Ταμεία και το/την Γραμματέα και προτείνεται ο προϋπολογισμός του προσεχούς (τρέχοντος) οικονομικού έτους. Ο ισολογισμός και ο προϋπολογισμός εγκρίνονται από τους/τις εταίρους με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 12: Βιβλία

Εκτός από τα βιβλία που προβλέπονται από το νόμο, η Εταιρεία διατηρεί και τα ακόλουθα: Μητρώο μελών, Βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, Βιβλίο ταμείου, Πρωτόκολλο εισερχομένης και εξερχομένης αλληλογραφίας.

ΑΡΘΡΟ 13: Εσωτερικός κανονισμός

Η εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και το σύνολο των δραστηριοτήτων της θα ρυθμίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό της και θα αποφασίζεται κατά πλειοψηφία των μελών της, στο πλαίσια των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του νόμου.
Η Δ.Ε. είναι αρμόδια για τη σύνταξη, διόρθωση ή συμπλήρωση του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας που διευκρινίζει κάθε θέμα εσωτερικής λειτουργίας, όπως η εκπαίδευση των εθελοντών, ο κώδικας δεοντολογίας, το πρωτόκολλο των αποστολών, οι διαδικασίες των προμηθειών, η διάρθρωση και οργάνωση της εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 14: Προσωπικό

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών και των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει έναντι αμοιβής συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου καθώς και συμβάσεις έργου με επιστημονικούς/ες συμβούλους, στελέχη υλοποίησης προγραμμάτων, κ.τ.λ. για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας.
Η σύναψη των συμβάσεων αυτών και ο κώδικας δεοντολογίας του προσωπικού ρυθμίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό, είτε πρόκειται για συγκεκριμένες περιπτώσεις συμβάσεων, είτε για κατηγορίες συμβάσεων. Κατά τον ίδιο τρόπο αποφασίζεται και η διάλυση ή καταγγελία από την εταιρεία των συμβάσεων αυτών.
ΆΡΘΡΟ 15: Επόπτες/-τριες

Η Γ.Σ. εκλέγει δυο επόπτες/-τριες οι οποίοι/-ες ελέγχουν τη συμβατότητα των δραστηριοτήτων της εταιρείας με το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό της και τον νόμο. Οι επόπτες/-τριες έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία της εταιρείας. Η θητεία τους είναι διετής. Οι ίδιοι/-ες επόπτες/-τριες δεν μπορεί να εκλεγούν για τρίτη συνεχή διετία.

ΑΡΘΡΟ 16: Αποχώρηση ή κώλυμα εταίρου

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει μετά το τέλος του.
Οι εταίροι που αποχωρούν δεν διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα υπέρ της εταιρείας, που παραμένουν σ’ αυτήν για εξυπηρέτηση των σκοπών της.
Αποβολή μέλους επιτρέπεται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 3/4.
ΑΡΘΡΟ 17: Χρονική διάρκεια και διάλυση της Εταιρείας

H διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.
Με απόφαση του πρωτοδικείου μπορεί να διαλυθεί η εταιρεία, αν το ζητήσει η Γ.Σ. έπειτα από πρόταση της Δ.Ε. ή του ενός πέμπτου των εταίρων, για τους εξής λόγους:
α. Επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών της ή από άλλα αίτια, είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να μην εξακολουθήσει να λειτουργεί η εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό.
β. Αν έπειτα από τη μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός της έχει εγκαταλειφθεί.
γ. Αν η εταιρεία επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία της Εταιρείας έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.
Η εταιρεία δεν διαλύεται με την αποχώρηση κάποιου εταίρου, αλλά συνεχίζεται με τους υπολοίπους εκτός και αν η Γ. Σ. αποφασίσει την αντικατάσταση του.
Σε περίπτωση διάλυσης της, αλλά μόνο ύστερα από την εκκαθάριση των υποχρεώσεών της, η FAIR PLANET θα παραχωρήσει τα αγαθά της σε ΜΚΟ που είναι συμβατή με τους σκοπούς της.

 

epigoda2
onlinedorea
photo
donation video inoculum ImRost