Οι Στόχοι της Fair Planet!

H FAIR PLANET γεννήθηκε με σκοπό να προσφέρει ανθρωπιστικό έργο και παρέμβαση αλληλεγγύης στους πληθυσμούς σε κίνδυνο χωρίς καμία προκατάληψη, ανεξάρτητα από τη φυλή, θρήσκευμα ή εθνικότητα των αποδεκτών της.
Image
Οι φυσικές καταστροφές που επιδεινώνονται λόγω της αλλαγής κλίματος του πλανήτη, οι εμπόλεμες συρράξεις, οι φονικές λοιμώξεις και η ακραία φτώχεια αποδεκατίζουν τους πληθυσμούς και δημιουργούν σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις στις οποίες η FAIR PLANET καλείται να διαδραματίσει το δικό της ρόλο.Αναλυτικότερα, ο σκοπός της οργάνωσης είναι η ενεργός κινητοποίηση των πολιτών με επιδίωξη :
1. Την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας επείγουσας ή αναπτυξιακής, προκειμένου να συντελέσει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, προς άτομα και κοινότητες των χωρών όλου του Κόσμου, που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές κρίσεις και προβλήματα, είτε αυτά προέρχονται από φυσικές καταστροφές είτε από πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.
2. Δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών του πληθυσμού-στόχου και είναι συμβατές προς τις Διεθνείς Αρχές και Συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, την προώθηση δημοκρατικών θεσμών, την ισότητα των δύο φύλων και την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
3. Την προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού ως κοινωνικοπολιτικής παρέμβασης και της ανιδιοτελούς προσφοράς και κοινωνικού έργου στην υπηρεσία του ανθρώπου, χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και πολιτικού καθεστώτος, με πλήρη αποδοχή των αρχών των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
4. Την οργάνωση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και τη γενικότερη αναβάθμιση και βελτίωση ζωής του πληθυσμού, περιλαμβανομένων προγραμμάτων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και ανθρωπιστικών κρίσεων (διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, οργάνωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) σαν αποτέλεσμα πολεμικών συγκρούσεων, μετανάστευσης, περιβαλλοντικών συνθηκών, κλπ. Συγκεκριμένα, οι δράσεις και τα προγράμματα της FAIR PLANET καταρτίζονται δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην καταπολέμηση της φτώχειας και των συνθηκών που τη δημιουργούν και την αναπαραγάγουν, στην παροχή καθαρού νερού, στέγης, εκπαίδευσης για επαγγελματική αποκατάσταση, στον εναρμονισμό των προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην εξάλειψη της μειονεκτικής θέσης των γυναικών, στην μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας, στην προστασία των παιδιών, στην παροχή ή στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας και εκπαίδευσης.
5. Την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε αναπτυγμένες χώρες για την κατάσταση που επικρατεί στις αναπτυσσόμενες χώρες του λεγόμενου «Τρίτου Κόσμου», τόσο αναφορικά προς την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την ανάγκη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας όσο και για την καταπολέμηση της φτώχειας.
Την ανάπτυξη υποστηρικτικών προγραμμάτων αλλά και δικτύων για τη στήριξη μειονεκτουσών κοινωνικών και πληθυσμιακών ομάδων με ιδιαίτερη προτεραιότητα στις γυναίκες και τα παιδιά.
6. Την καλλιέργεια της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς, οργανώσεις και συλλόγους εθνικούς ή Διεθνείς οι οποίοι μοιράζονται και ενστερνίζονται τους σκοπούς και την δεοντολογία της FAIR PLANET και που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της φτώχειας, της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος.Κάθε συνεργασία στηρίζεται στη διαφάνεια, και τον αμοιβαίο σεβασμό.
Κάθε άλλη παρεμφερής προς τους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα.

 

epigoda2
onlinedorea
photo
donation video inoculum ImRost